ردیاب کالا

ردیاب کالا

ردیاب کالا این امکان را فراهم می سازد به فواصل زمانی گزارش دهی روشن بماند و  براحتی درون و یا در قسمت زیرین کالاها قرار میگیرد.

این دستگاه ها به منظور مشاهده ی کالاهای متحرک بروی نقشه و نیز ذخیره این موقعیت های مکانی به ترتیب زمانی در راستای پردازش های بیشتر کاربرد دارند.